top of page

Privacy Verklaring

1. Algemeen

Advocatenkantoor Dufait en zijn medewerkers verzekeren u de vertrouwelijke verwerking van de gegevens die u haar overmaakt via hetzij haar website (www.dufait-advocaat.be, hierna de “website”), dan wel –los van haar website- mondeling of op papier.

Advocatenkantoor Dufait neemt uw privacy ernstig. Zij verwerkt de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van het beroepsgeheim, de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en alle navolgende wijzigingen en aanvullingen, alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd) van 27 april 2016.

Zo verwerkt Advocatenkantoor Dufait de verkregen persoonsgegevens rekening houdende met de beginselen waaraan elke gegevensverwerking moet voldoen, met name:

1. De persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is (rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie).
2. De persoonsgegevens worden slechts verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
3. De persoonsgegevens moeten toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
4. De persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd. Advocatenkantoor Dufait neemt alle redelijke maatregelen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren (juistheid).

Advocatenkantoor Dufait, gelegen te 8200 BRUGGE, Jagersdreef 6, kan u bereiken als volgt: per telefoon (+32 50 39 03 53), per fax (+32 50 39 06 63), dan wel per e-mail (info@advocaat-dufait.be).

Voor meer informatie i.v.m. privacy verwijzen wij naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (http://www.privacycommission.be/nl).

2. Definities

Verwerkingsverantwoordelijke: De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals aangeduid in artikel 4.
Verwerker: Elke werknemer of medewerker binnen het kantoor die aan gegevensverwerking doet.
Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon.
Gegevensverwerking: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot een deel of een geheel van persoonsgegevens zoals het verzamelen, raadplegen, ordenen, bijwerken, verspreiden, wissen, vernietigen enzovoort van de persoonsgegevens.
Website: De website gehost onder www.dufait-advocaat.be.
Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon die op de website een interactief dan wel niet-interactief gebruik hanteert.
Interactief gebruik: Elk gebruik van de website waarbij u actief persoonsgegevens invoert op de website, al dan niet via een door u ingevuld elektronisch formulier.
Niet-interactief gebruik: Elk gebruik dat niet als een interactief gebruik kan worden beschouwd dus bijvoorbeeld gewoon een kijkje nemen op de website.
Betrokkene: Iedere natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens verwerkt worden door Advocatenkantoor Dufait, zonder dat deze één of meerdere persoonsgegevens heeft ingevoerd op de website. Het betreft hier dan veeleer cliënten die zich rechtstreeks tot Advocatenkantoor Dufait richten, dan wel alle relevante betrokken personen in het dossier (tegenpartijen, relevante partijen in zake).

3. Toepasbaarheid

Elk bezoek aan en gebruik van de website, dan wel elk gebruik van de diensten van Advocatenkantoor Dufait, gaande van advies en bijstand tot vertegenwoordiging is onderworpen aan deze Privacyverklaring.

4. Verantwoordelijke functionaris voor de verwerking

Advocatenkantoor Dufait is de verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 2. Binnen Advocatenkantoor Dufait treedt de heer Christophe Dufait op als voornaamste contactpersoon. U kan hem bereiken per telefoon (+32 50 39 03 53) of per e-mail (christophe@advocaat-dufait.be).

5. Welke persoonsgegevens verwerkt worden

Als u gewoon een kijkje neemt op onze website worden geen persoonsgegevens verwerkt (niet-interactief gebruik). Als u daarentegen interactief gebruik maakt van de website, door u bijvoorbeeld het contactformulier in te vullen, dan worden de door u ingevoerde gegevens wel verwerkt door Advocatenkantoor Dufait. Het gaat hier dan meer bepaald om minstens uw naam, voornaam, telefoon en e-mailadres.

Daarnaast –en dus los van de website- verwerkt Advocatenkantoor Dufait soms ook de volgende gegevens van cliënten of andere in hun dossiers betrokken personen: naam, voornaam, telefoon en gsm-nummer, e-mailadres, adres, geboortedatum en –plaats, rijksregisternummer, rekeningnummer of andere financiële gegevens. De reden hierachter ligt in het feit dat dit soms noodzakelijk is voor de verwerking van die gegevens in overeenkomsten of procedurestukken, dan wel omdat dit wettelijk verplicht is.

Naast deze meer algemene informatie kan het zijn dat Advocatenkantoor Dufait tevens bijzondere of gevoelige informatie verwerkt, gaande van medische gegevens, psychische gegevens, gerechtelijke gegevens, seksueel verleden, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap bij bepaalde vakbonden of organisaties edm. Dit is wel enkel zo wanneer deze gegevens met toestemming gegeven worden, voortvloeien uit een mandaatovereenkomst of gerechtvaardigd zijn in het kader van de uitvoering van onze opdracht tot adviesverlening, bijstand of vertegenwoordiging én de verwerking noodzakelijk is voor de goede uitvoering van onze opdracht.

Door uw persoonsgegevens mee te delen, verklaart u zich voor zoveel als nodig dan ook onvoorwaardelijk akkoord met de verwerking van de door u meegedeelde persoonsgegevens.

6. Doeleinden en grondslag van de verwerking

Advocatenkantoor Dufait en zijn medewerkers verwerken, ongeacht of deze via de website verkregen werden dan wel op een andere wijze de persoonsgegevens voor één van volgende doeleinden:

• Uitvoering van onze opdracht tot advies, bijstand of vertegenwoordiging.

Hieronder valt eveneens de communicatie met de gebruiker m.b.t. het kantoor, haar werkwijze of de door haar geleverde diensten, alsook alle vereiste communicatie met betrokken personen of instanties die verband houden met de uitvoering van onze opdracht, dit zowel intern als extern.

Wij steunen de verwerking van de persoonsgegevens daarbij op hetzij uw expliciete toestemming, hetzij onze mandaatovereenkomst, hetzij de behartiging van de gerechtvaardigde belangen (bijvoorbeeld als het de gegevens van een tegenpartij betreft), hetzij onze wettelijke verplichting.

7. Ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van de verwerking aan de volgende ontvangers worden meegedeeld:

• De gebruiker zelf;
• De dossierverantwoordelijken binnen Advocatenkantoor Dufait;

De verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld, behoudens indien dit noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van onze opdracht tot adviesverlening, bijstand of vertegenwoordiging, dan wel ingevolge een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang.

In voornoemde gevallen kan het zijn dat bepaalde persoonsgegevens uitgewisseld worden met de volgende niet-limitatief bepaalde categorieën van ontvangers:

• Andere advocaten
• Rechtbanken en administratieve rechtscolleges
• Administratieve overheden
• Gerechtelijke mandatarissen (curatoren, bewindvoerders, schuldbemiddelaars, vereffenaars…)
• Gerechtsdeskundigen
• Notarissen
• Gerechtsdeurwaarders
• Tegenpartijen in persoon, wanneer ze niet vertegenwoordigd zijn door een advocaat
• Vertalers
• Verzekeringsmaatschappijen, -makelaars en –agenten
• privé detectives
• Bankdiensten
• Boekhouders
• Onafhankelijke tussenpersonen

Soms dient Advocatenkantoor Dufait ook een beroep te doen op bepaalde (technische) diensten, gaande van webhosting, gebruik van specifieke advocatensoftware, cloudcomputing, ICT-ondersteuning edm. waardoor de mogelijkheid bestaat dat derden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens over potentiële klanten, gebruikers, betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar worden verzameld mits toestemming van één van hun ouders of voogd of ter uitvoering van wettelijke verplichting of ter uitvoering van onze opdracht tot advies, bijstand of vertegenwoordiging. Uiteraard kunnen wij niet controleren of een surfer effectief ouder is dan 16 jaar. Wij raden dan ook ouders aan om aandachtig de online activiteiten van hun kinderen op te volgen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder de vereiste toestemming.

De verstrekte persoonsgegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden buiten de Europese Economische Ruimte.

8. Bewaartermijn van de verwerkte gegevens

Advocatenkantoor Dufait houdt eraan niet meer gegevens te verwerken dan strikt noodzakelijk voor de realisering van de diverse doeleinden opgenomen in artikel 6 van deze privacy verklaring.

De gegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is om een correcte dienstverlening te garanderen.

9. Uw rechten

De (potentiële) klant kan zijn persoonlijke gegevens kosteloos raadplegen, laten verbeteren, laten wijzigen en laten wissen door dit per e-mail aan te vragen bij de verantwoordelijke. Dit kan door een email te richten aan Advocatenkantoor Dufait op het adres christophe@advocaat-dufait.be.

De (potentiële) klant kan zich tevens verzetten tegen de verwerking van de gegevens door de verantwoordelijke. Dit kan door een email te richten op het adres christophe@advocaat-dufait.be.

Klachten omtrent het verzamelen en verwerken van gegevens door Advocatenkantoor Dufait kunnen gericht worden op het adres christophe@advocaat-dufait.be.

10. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Advocatenkantoor Dufait zal de verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving. Zij zal alle benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan.

Als u hier vragen of opmerkingen over heeft of als u denkt dat uw gegevens niet langer veilig zijn, mag u steeds contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke genoemd in artikel 4.

Cookiebeleid 

Deze website maakt gebruik van cookies. 

 

 

Wat is een cookie? 

 

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren. 

 

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel? 

 

“Essentiële cookies” 

Essentiële cookies zijn nodig zodat bezoekers alle functies van de website correct kunnen gebruiken. Zonder essentiële  cookies zal de website niet correct werken. 

 

“Marketing cookies” 

Marketingcookies zijn cookies van derden die worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.  

 

“Functionele cookies” 

Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden zoals bijvoorbeeld de taal. 

 

“Analytische cookies" 

Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren. 

 

Overzicht van cookies 

 

Essentiële cookies 

 

XSRF-TOKEN 

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen 

Duurtijd: Sessie 

hs 

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen 

Duurtijd: Sessie 

svSession 

Doel: Gebruikt in verband met de aanmelding van de gebruiker 

Duurtijd: 2 jaar 

SSR-caching 

Doel: Gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site werd weergegeven 

Duurtijd: 1 minuut 

_wixCIDX 

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging 

Duurtijd: 3 maanden 

_wix_browser_sess 

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging 

Duurtijd: Sessie 

Consent-policy 

Doel: Gebruikt voor cookiebanner parameters 

Duurtijd: 12 maanden 

smSession 

Doel: Gebruikt om ingelogde site-leden te identificeren 

Duurtijd: Sessie 

TS* 

Doel: Gebruikt voor veiligheids- en fraudebestrijdingsredenen 

Duurtijd: Sessie 

bSession 

Doel: Gebruikt voor het meten van de doeltreffendheid van het systeem 

Duurtijd: 30 minuten 

Fedops.logger.sessionId 

Doel: Gebruikt voor stabiliteits-/effectiviteitsmeting 

Duurtijd: 12 maanden 

 

Marketing cookies 

fbp 

Doel: Gebruikt om de efficiëntie van advertenties te meten en geeft inzicht in hoe de bezoeker de website gebruikt 

Duurtijd: 180 dagen 

 

Functionele cookies 

wixLanguage 

Doel: Gebruikt bij meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker op te slaan 

Duurtijd: 12 maanden 

 

Analytische cookies 

 

ga 

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt 

Duurtijd: 2 jaar 

gid 

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt 

Duurtijd: 24 uur 

gat 

Doel: Gebruikt door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden 

Duurtijd: 10 minuten 

hjid 

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren via een specifieke ID over hoe de bezoeker de website gebruikt 

Duurtijd: 1 jaar 

utma 

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren wanneer een bezoeker zijn eerste en zijn laatste bezoek plaatsvond 

Duurtijd: 2 jaar 

utmz 

Doel: Gebruikt om de bron of campagne aan te geven hoe de gebruiker de site heeft bereikt 

Duurtijd: 6 maanden 

 

 

Beheer van cookies 

 

Beheer van cookies via je browser: 

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser. 

 

Beheer van cookies via de website en de cookie-informatiebanner: 

Als gebruiker kan je zelf aangeven of je enkel essentiële cookies of ook andere cookies (zoals marketing cookies,…) wil aanvaarden. Dit doe je door te klikken op 1 van de 2 knoppen onderaan op de website in de cookiebanner: 

"Accepteer alles": als je als gebruiker deze knop aanklikt, geef je de toestemming om zowel de essentiële cookies als alle andere type cookies te activeren tijdens jouw bezoek(en) aan de website. 

"Details": als je als gebruiker deze knop aanklikt, zie je een overzicht van alle soorten cookies die we plaatsen. Vervolgens kan je per categorie aan- of afvinken welke cookies je al dan niet wenst te accepteren. De essentiële cookies, die noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens jouw bezoek(en), worden automatisch aanvaard. Vervolgens bevestig je je keuze via de knop "Opslaan". 

bottom of page